Tuesday, January 12, 2010

New Japan Pro Wrestling 4+

5/4/91 Jushin Liger vs. Owen Hart (Top of the Super Juniors Tournament) ****1/2
5/4/91 Riki Choshu, Tatsumi Fujinami & Keiji Muto vs. Scott Norton, Samu & Kokina Maximus ****
5/11/91 Norio Honaga vs. Jushin Liger (Top of the Super Juniors Tournament Finals) ****

7/13/91 Keiji Muto & Masahiro Chono vs. Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki ****1/4
7/20/91 Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki vs. The Great Muta & TNT ****

8/17/91 Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono (G1) ****1/4
8/24/91 Masahiro Chono vs. Keiji Muto (G1 Finals) ****1/2

11/23/91 Keiji Muto & Hiroshi Hase vs. Rick Steiner & Scott Norton (IWGP Tag Team Championship) ****1/2

12/28/91 Tatsumi Fujinami & Masahiro Chono vs. Riki Choshu & Akira Nogami ****

1/4/92 Sting & The Great Muta vs. Rick & Scott Steiner ****1/2

2/15/92 Jushin Liger vs. Norio Honaga (IWGP Junior Heavyweight & WCW Light Heavyweight Championships) ****
2/22/92 Keiji Muto & Hiroshi Hase vs. Scott Norton & Brad Armstrong (IWGP Tag Team Championship) ****

4/18/92 El Samurai vs. Jushin Liger ****

5/9/92 Jushin Liger vs. Norio Honaga ****
5/9/92 Jushin Liger vs. El Samurai *****
5/16/92 Shiro Koshinaka vs. Masashi Aoyagi ****
5/16/92 Big Van Vader & Bam Bam Bigelow vs. Keiji Muto & Hiroshi Hase ****1/2

6/13/92 Pegasus Kid & El Samurai vs. Tiger Mask (Koji Kanemoto) & Jushin Liger ****

7/11/92 Pegasus Kid vs. El Samurai (Non-Title Match) ****
7/11/92 Hiroshi Hase, Keiji Muto & Shinya Hashimoto vs. Masahiro Choshu, Takashi Iizuka & Kensuke Sasaki ****1/2

8/11/92 Rick & Scott Steiner vs. Tatsumi Fujinami & Takashi Iizuka ****
8/11/92 Masahiro Chono vs. Keiji Muto ****
8/12/92 Pegasus Kid vs. Jushin Liger ****3/4
8/12/92 Rick & Scott Steiner vs. Keiji Muto & Kensuke Sasaki ****
8/12/92 Masahiro Chono vs. Rick Rude (NWA Title Touranment Finals) ****1/2

12/19/92 Ultimo Dragon & Masao Orihara vs. Jushin Liger & Koji Kanemoto ****
12/19/92 Hiroshi Hase vs. Masahiro Chono (Non-Title) ****1/4
12/26/92 Great Muta vs. Hiroshi Hase (IWGP Heavyweight Championship) ****1/2
12/26/92 Genichiro Tenryu vs. Shiro Koshinaka ****

1/4/93 Great Muta vs. Masahiro Chono (NWA & IWGP Heavyweight Championship Unification) ****1/4
1/4/93 Hawk Warrior & Power Warrior vs. Rick & Scott Steiner (IWGP Tag Team Championship) ****
1/4/93 Genichiro Tenryu vs. Riki Choshu ****

4/24/93 Ultimo Dragon & Norio Honaga vs. Jushin Liger & El Samurai ****1/2

7/24/93 Tiger Mask & El Samurai vs. Jushin Liger vs. Shinjiro Otani ****

8/7/93 Genichiro Tenryu & Koki Kitahara vs. Tatsumi Fujinami & Jushin Liger ****
8/21/93 Jushin Liger vs. Wild Pegasus ****1/4

1/4/94 Rick & Scott Steiner vs. Hiroshi Hase & Keiji Muto ****1/4

2/12/94 Shiro Koshinaka vs. Super Strong Machine ****
2/26/94 Rick & Scott Steiner vs. Jushin Liger & The Power Warrior ****1/4
2/26/94 Shinya Hashimoto vs. Genichiro Tenryu ****

4/16/94 Steiners vs. Jushin Liger & Pegasus Kid ****
4/23/94 The Great Sasuke vs. El Samurai (Super J Cup) ****1/2
4/30/94 The Great Sasuke vs. Jushin Liger (Super J Cup) ****3/4
4/30/94 Pegasus Kid vs. The Great Sasuke (Super J Cup Finals) *****

5/28/94 Super Delfin vs. Taka Michinoku (Super Juniors Tournament) ****
5/28/94 Shinjiro Otani vs. Pegasus Kid (Super Juniors Tournament) ****

6/18/94 Jushin Liger vs. Super Delfin (Super Juniors Tournament Finals) ****

7/2/94 Jushin Liger, Shinjiro  Otani, El Samurai & Tokimitsu Ishizawa vs. The Great Sasuke, Shiryu, Sato & Taka Michinoku ****1/4
7/23/94 Jushin Liger vs. The Great Sasuke *****
7/23/94 Steiners vs. Keiji Muto & Hiroshi Hase ****1/2

9/3/94 Shinya Hashimoto vs. Shiro Koshinaka (G1) ****
9/3/94 Keiji Muto vs. Riki Choshu (G1) ****
9/10/94 Shiro Koshinaka vs. Hiroshi Hase (G1) ****1/4

10/15/94 The Great Sasuke & Black Tiger vs. Pegasus Kid & Shinjiro Otani (Junior Super Grade Tag League Tournament) ****
10/22/94 Shinjiro Otani & Pegasus Kid vs. Black Tiger & The Great Sasuke (Junior Super Grade Tag League Tournament ****3/4

12/24/94 Shinya Hashimoto vs. Hiroshi Hase (IWGP Heavyweight Championship) ****1/2

1/14/95 Shinya Hashimoto vs. Kensuke Sasaki (IWGP Heavyweight Championship) ****
1/21/95 Shinjiro Otani vs. El Samurai  (UWA Junior Championship) ****1/4
1/21/95 Hiroshi Hase & Keiji Muto vs. Rick & Scott Steiner (IWGP Tag Team Championship) ****1/4

3/11/95 Hiroyoshi Tenzan & Masahiro Chono vs. Hiroshi Hase & Kenuke Sasaki ****
3/25/95 Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Hiroshi Hase & Kenuke Sasaki ****
3/25/95 Riki Choshu, Yoshiaki Yatsu & Masa Saito vs. Kengo Kimura, Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi ****

4/1/95 Koji Kanemoto vs. Pegasus Kid (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****1/2
4/1/95 Hiroyoshi Tenzan, Masahiro Chono, Masa Saito & Sabu vs. Junji Hirata, Hiroshi Hase, Riki Choshu & Shinya Hashimoto ****
4/8/95 Shinya Hashimoto, Riki Choshu & Takashi Iizuka vs. Hiroyoshi Tenzan, Masahiro Chono & Masa Saito ****
4/22/95 Pegasus Kid & Shinjiro Otani vs. Gran Hamada & Koji Kanemoto ****1/4

5/6/95 Koji Kanemoto vs. Shinjiro Otani (IWGP Junior Heavyweight & UWA Junior Championships) ****1/2
5/20/95 Keiji Muto vs. Shinya Hashimoto (IWGP Heavyweight Championship) ****

7/8/95 Koji Kanemoto vs. Sabu (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****
7/8/95 Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (IWGP Tag Team Championship) ****1/4
7/15/95 Pegasus Kid vs. Shinjiro Otani ****
7/15/95 Black Tiger vs. Koji Kanemoto ****1/2
7/29/95 Dean Malenko vs. Black Tiger ****
7/29/95 Pegasus Kid vs. El Samurai ****1/2

8/19/95 Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto (G1) ****1/4
8/26/95 Keiji Muto vs. Masahiro Chono (G1) ****

9/2/95 Shinya Hashimoto vs. Hiroyoshi Tenzan (G1) ****
9/9/95 Keiji Muto vs. Scott Norton (G1) ****
9/16/95 Keiji Muto vs. Shinya Hashimoto (G1 Finals) ****1/4

10/7/95 Koji Kanemoto vs. Pegasus Kid (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****1/2
10/7/95 Keiji Muto vs. Junji Hirata (IWGP Heavyweight Championship) ****

12/23/95 Keiji Muto vs. Shiro Koshinaka  (IWGP Heavyweight Championship) ****1/4

1/4/96 Jushin Liger vs. Koji Kanemoto (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****
1/4/96 Antonio Inoki vs. Big Van Vader ****1/4

2/3/96 El Samurai vs. Shinjiro Otani (UWA Junior Championship) ****1/4
2/17/96 Hiromitsu Kanehara, Kazushi Sakuraba, Kenichi Yamamoto & Masahito Kakihara vs. Yuji Nagata, Tokimitsu Ishizawa, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (2/3 Falls) ****
2/17/96 Jushin Liger vs. Black Tiger (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****

3/2/96 Black Tiger & Jushin Liger vs. Shinjiro Otani & Koji Kanemoto ****
3/30/96 Jushin Liger vs. Shinjiro Otani (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****3/4

4/5/96 Shinjiro Otani vs. Pegasus Kid (WCW Cruiserweight Tournament Finals) ****1/2
4/27/96 Taka Michinoku, Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs. El Samurai, Jushin Liger & Gran Hamada ****1/4

5/6/96 Great Sasuke vs. Jushin Liger (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****1/2

6/8/96 Shinjiro Otani vs. Black Tiger (Super Juniors Tournament) ****
6/22/96 Black Tiger vs. Pegasus Kid (Super Juniors Tournament) ****1/2

7/1/96 Kazuo Yamazaki & Takayuki Iizuka vs. JunjiHirata & Shinya Hashimoto IWGP Tag Team Championship) ****
7/1/96 Black Tiger vs. Jushin Liger (Super Juniors Tournament Finals) ****1/2
7/6/96 Super Delfin vs. Taka Michinoku (CMLL Welterweight Championship ) ****

8/10/96 Masahiro Chono vs. Satoshi Kojima (G1) ****
8/10/96 Kazuo Yamazaki vs. Keiji Muto (G1) ****
8/10/96 Riki Choshu vs. Shinya Hashimoto (G1) ****1/2
8/24/96 Keiji Muto vs. Shiro Koshinaka (G1) ****1/4
8/31/96 Masahiro Chono vs. Keiji Muto (G1) ****

9/14/96 Ultimo Dragon vs. Shinjiro Otani (J Crown Tournament) ****3/4
9/14/96 Great Sasuke vs. El Samurai (J Crown Tournament) ****1/4
9/14/96 Great Sasuke vs. Ultimo Dragon (J Crown Tournament Finals) ****1/4

11/9/96 Shinjiro Otani & Yuji Nagata vs. El Samurai & Jushin Liger ****1/4
11/9/96 Keiji Muto & Rick Steiner vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (Super Grade Tag League Tournament) ****

12/7/96 Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs. El Samurai & Jushin Liger ****1/4

 1/5/97 Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu (IWGP Heavyweight Championship) ****

2/8/97 Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Norio Honaga, Jushin Liger & El Samurai ****1/2
2/15/97 Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. El Samurai & Jushin Liger ****1/4
2/22/97 Koji Kanemoto vs. Taka Michinoku ****
2/22/97 Jushin Liger vs. Shinjiro Otani (J Crown Tournament) ****3/4

3/1/97 Jushin Liger vs. Koji Kanemoto (J Crown Tournament) ****3/4
3/15/97 Pegasus Kid, Jushin Liger & El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa, Shinjiro Otani & Koji Kanemoto ****1/4
3/23/97 Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami vs. Tatsutoshi Gotoh & Shiro Koshinaka (IWG Tag Team Championship) ****
3/29/97 Jushin Liger & Pegasus Kid vs. Tatsuhito Takaiwa & Shinjiro Otani ****1/2 El

5/24/97 Dick Togo, Men's Teoh, Hanzo Nakajima, Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Great Sasuke, Norio Honaga, El Samurai Gran Hamada & Super Delfin (2/3 Falls) ****

6/7/97 Koji Kanemoto vs. Gran Naniwa (Super Juniors Tournament) ****
6/28/97 Jushin Liger, Dr. Wagner Jr., Gran Naniwa & Chris Jericho vs. Tatsuhito Takaiwa, Shinjiro Otani, Yoshihiro Tajiri & Hanzo Nakajima ****
6/28/97 El Samurai vs. Koji Kanemoto (Super Juniors Tournament Finals) *****

7/26/97 Tatsuhito Takaiwa vs. Shinjiro Otani ****

8/23/97 Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai ****1/4

9/13/97 Shinjiro Otani vs. El Samurai (J Crown Tournament) ****

10/4/97 Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs. Kendo Ka Shin & Jushin Liger ****
10/25/97 Shinjiro Otani vs. Jushin Liger ****1/4

11/1/97 Koji Kanemoto vs. El Samurai ****
11/5/97 Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger, El Samurai & Kendo Ka Shin (Survival Series) ****1/2
11/5/97 Kensuke Sasaki vs. Masahiro Chono (IWGP Heavyweight Championship) ****
11/22/97 Shinjiro Otani vs. Pegasus Kid (J Crown Tournament) ****1/4
11/29/97 Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Kendo Ka Shin & Jushin Liger & El Samurai ****1/4

12/6/97 Kendo Ka Shin & Jushin Liger vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani ****
12/13/97 Jushin Liger, El Samurai & Kendo Ka Shin vs. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa ****
12/20/97 Shinjiro Otani vs. Kendo Ka Shin (IWGP Junior Heavyweight Championship) ****
12/20/97 Keiji Muto & Masahiro Chono vs. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi ****

12/11/01 Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata ****
12/11/01 Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Jim Steele & Mike Barton (G-1 Tag League Finals) ****1/4

1/12/02 Minoru Tanaka & El Samurai vs. Koji Kanemoto & AKIRA "**** range"
1/12/02 Great Sasuke, Jushin Liger & Tiger Mask vs. Dick Togo, Gedo & Jado ****1/4

5/2/02 Yuji Nagata vs. Yoshihiro Takayama ****1/4

6/8/02 Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Osamu Nishamura & Manabu Nakanishi "****1/4 minimum"

7/6/02 Jushin Liger & Minoru Tanaka vs. Koji Kanemoto & AKIRA ****1/4

8/31/02 Jushin Liger & Minoru Tanaka vs. Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi ****1/4

3/22/03 Jushin Liger & Koji Kanemoto vs. The Heat & AKIRA ****1/4

4/5/03 Koji Kanemoto vs. AKIRA ****1/4
4/26/03 Yuji Nagata vs. Tadao Yasuda ****1/4

5/2/03 Jushin Liger & Koji Kanemoto vs. The Heat & Tiger Mask ****

6/21/03 Jushin Liger & Koji Kanemoto vs. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki "a minimum ****1/4"
6/28/03 Masahito Kakihara vs. Koji Kanemoto "probably **** or better"

8/16/03 Jun Akiyama vs. Hiroyoshi Tenzan ****1/4
8/16/03 Jun Akiyama vs. Masahiro Chono ****
8/17/03 Jun Akiyama vs. Hiroyoshi Tenzan ****1/2

1/4/04 Yuji Nagata vs. Kensuke Sasaki ****
1/24/04 Yuji Nagata vs. Osamu Nishimura ****

2/28/04 Hiroyoshi Tenzan vs. Genichiro Tenyru ****1/4

5/3/04 American Dragon, Ultimo Dragon & Koji Kanemoto vs. Heat, Tiger Mask & Naomichi Marufuji ****

8/8/04 Yoshihiro Takayama vs. Kensuke Sasaki ****1/2
8/15/04 Hiroyoshi Tenzan vs. Shinsuke Nakamura ****
8/15/04 Hiroyoshi Tenzan vs. Hiroshi Tanahashi

10/16/04 Yuji Nagata & Hiroyoshi Tenzan vs. Masahiro Chono & Don Frye ****

11/3/04 Kensuke Sasaki vs. Hiroshi Tanahashi ****1/2

12/11/04 Hiroshi Tanahashi & Shinsuke Nakamura vs. Kensuke Sasaki & Minoru Suzuki ****1/4
12/12/04 Kensuke Sasaki vs. Hiroyoshi Tenzan "looked to be ****"

2/20/05 Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi Tenzan ****1/4

3/12/05 Tiger Mask vs. Jushin Liger ****

8/7/05 Shinsuke Nakamura vs. Hiroshi Tanahashi "came off like a **** match because of pumped in sound noise"
8/11/05 Toshiaki Kawada vs. Minoru Suzuki ****
8/14/05 Toshiaki Kawada vs. Kazuyuki Fujita ****

No comments:

Post a Comment